Behandling

Vi upprättar en genomförandeplan för varje klient med konkreta åtgärder och mätbara mål. Sammantaget syftar behandlingen till att stärka klientens självkänsla och inspirera honom/henne att söka konstruktiva lösningar på sina problem, för att kunna leva ett självständigt och socialt välanpassat liv.

Behandlingen är individuellt anpassad och bedrivs med miljöterapi som bas. Den miljöterapeutiska strukturen är uppbyggd av rutiner och arbetsformer som syftar till att göra klientens tillvaro förutsägbar, begriplig och meningsfull. Centrala begrepp i behandlingen är kognitivt och salutogent förhållningssätt, tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande samt observationer och interventioner i vardagsmiljön. Vi tränar klienten inför livet i eget boende och fokuserar på individens styrkor, snarare än dess handikapp. För att behandlingen ska lyckas är det viktigt att anpassa kravnivån och att sätta upp för klienten realistiska mål.

Behandlingen klargör vilken boendeform och sysselsättning som är lämplig för klienten samt vilka stödfunktioner som behöver mobiliseras efter tiden på Ranarp.

Sysselsättning

Varje vecka utformas ett individuellt veckoschema utifrån klientens behov, förutsättningar och intressen. Det innehåller dels aktiviteter i sysselsättning där så är möjligt, till exempel skola, praktik, daglig verksamhet, dels fritidsaktiviteter som simning, bowling, träning på gym, dans, teater, utflykter med mera. Schemat är uppdragsbaserat och utformat så att balansen mellan aktivitet och vila tillgodoses.

Klienten är delaktig i olika vardagssysslor efter egen förmåga och får hjälp att utveckla sina ADL-färdigheter. Vi testar och tränar klienten i olika miljöer och sociala sammanhang med exempelvis restaurangbesök, kultur- och sportevenemang, arbetsträning, kortare resor och liknande. En viktig del av processen är att hjälpa klienten att hitta sin identitet och stärka den positiva självkänslan. Klientens utveckling, hälsa och välbefinnande är våra ledstjärnor.

Dokumentation

Klientens utveckling dokumenteras fortlöpande och rapporteras till uppdragsgivaren. Varje klient har en fysisk och en digital akt. Den fysiska akten innehåller avtal med uppdragsgivaren, nämndbeslut, inkomna handlingar, utlåtanden, genomförandeplaner, medicinlistor och journaler. Dagliga journalanteckningar förs löpande – vi använder det digitala journalföringsprogrammet Journal Digital.

Ranarp bjuder in uppdragsgivaren till regelbundna behandlingskonferenser. Efter överenskommelse med uppdragsgivaren kan ytterligare personer ur det professionella nätverket delta i en behandlingskonferens, till exempel god man, patientansvarig läkare eller kurator. Genomförandeplanen kompletteras och revideras efter behov.

I samband med utflyttning hålls ett avslutande utvärderingsmöte där uppdraget summeras. Slutdokumentation skickas tillsammans med Ranarps kundenkät till uppdragsgivaren.

Utslussning och eftervård

Beslut om utskrivning sker i samverkan mellan uppdragsgivare, anhöriga och klient. Vi upprättar en individuell handlingsplan för utslussningen och beskriver vilka eventuella stödinsatser som behövs efter tiden på Ranarp.

Ranarp erbjuder eftervård i form av stöd och rådgivning till ny personalgrupp eller stödpersoner kring klienten. Eftervård ges även direkt till klienten i eget boende. Ranarp har en lägenhet för boendeträning i centrala Ängelholm. Med personalens hjälp lär sig klienten att sköta ett eget hushåll med vardagssysslor såsom inköp, matlagning, städning, ekonomi, fritidsaktiviteter etc. Uppföljning sker regelbundet och eftervården dokumenteras löpande.