Målgrupp

Vi vänder oss till ungdomar och unga vuxna med autismspektrumtillstånd eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det förekommer ofta att en klient har flera olika diagnoser. Samsjuklighet med andra psykiatriska sjukdomar är vanligt, till exempel tvångssyndrom, ångestsyndrom, depression, ätstörning och självskadebeteende.

Hos många av våra klienter kan missbruk av något slag ha funnits med i bakgrunden och vi hanterar ett tidigare missbruk i behandlingshemmets miljöterapeutiska sammanhang. Vi bedriver dock inte någon primär missbruksbehandling och därför tar vi inte emot klienter med ett pågående aktivt missbruk.

Klienter kan komma till Ranarp från:

  • Sitt föräldrahem där situationen av en eller annan anledning har blivit ohållbar.
  • Eget boende, alternativt boende på en annan institution, som inte har fungerat tillfredsställande
  • Någon form av sluten institution (psykiatrisk eller rättspsykiatrisk vård, SIS) där Ranarp är ett led i klientens rehabilitering.

För anhöriga och närstående

Närstående utgör oftast ett viktigt stöd för klienten. De påverkas också själva av klientens situation, vilket gör att de har behov av att vara delaktiga i planeringen och få egen kunskap för att kunna hantera de påfrestningar som kan uppstå.

Vårdnadshavare kan vara med vid utformningen av genomförandeplaner och måldokument för behandlingen. De har rätt att läsa journaler, behandlingsrapporter och delta på möten. Klienter som är över 18 år bestämmer själva om de vill ha kontakt med sina anhöriga samt vilken information som anhöriga ska få ta del av.

Besök och telefonsamtal är normalt sett förlagda till kl 16-21 på vardagar och kl 9-22 på helger. Under de tre första veckorna efter inskrivning på Ranarp beviljas inga besök eller permissioner, detta för att klienten ska få möjlighet att göra sig hemmastadd i sin nya miljö.

För frågor, synpunkter eller mer information vänligen kontakta:

Susann Erlandsson
Verksamhetschef
073-687 59 88
susann.erlandsson@ranarp.org

Organisationer som ger stöd, råd och information till anhöriga: